Natural Sciences

หลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

12 - 14 มิ.ย. | 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วาดวิทย์พินิจพฤกษา (Botanical Illustrations) ครั้งที่ 2

ฝึกวาดภาพวิทย์กับศิลปินมืออาชีพ และนักพฤกษศาสตร์ระดับประเทศ ด้วยเทคนิควาดภาพลายเส้นและสีน้ำ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์

20 - 22 มี.ค. | 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสตัฟฟ์ปลาเพื่อการจัดแสดง (Fish Taxidermy for Display)

เรียนรู้การเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งมีชีวิตด้วยเทคนิค Taxidermy สำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านงานวิชาการ และการจัดแสดงจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

6 - 8 มี.ค. | 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วาดวิทย์พินิจพฤกษา (Botanical Illustrations)

ฝึกวาดภาพวิทย์กับศิลปินมืออาชีพ และนักพฤกษศาสตร์ระดับประเทศ ด้วยเทคนิควาดภาพลายเส้นและสีน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์

24 - 26 พ.ค. | 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วาดวิทย์พินิจพฤกษา (Botanical Illustrations)

วาดวิทย์พินิจพฤกษา (Botanical Illustrations) เพื่อสร้างความเข้าใจในลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอย่างถ่องแท้ รู้จักลักษณะที่สำคัญของพืช (ใบ ดอก และผล) ประกอบกับการลงมือฝึกปฏิบัติวาดภาพทางพฤษศาสตร์ที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ

10 - 12 พ.ค. | 2566

การสตัฟฟ์ปลาเพื่อการจัดแสดง

การสตัฟฟ์ปลาเป็นทักษะสำคัญของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ในการรักษาตัวอย่างเพื่องานวิชาการ และการจัดแสดงเพื่อสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กายภาพของปลา การเตรียมตัวอย่าง ขั้นตอนในการทำหุ่นและตกแต่งตัวอย่าง และการดูแลและรักษาสภาพ

กิจกรรมทั้งหมด