บริการของเรา

การบริการวิชาการ อพวช. (NSM Thailand Academy) (ข้อมูลทดสอบ)


     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีภารกิจในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้ยุทธศาสตร์ “มุ่งสู่เสาหลักด้านการจัดการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพลเมือง” ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีมาตรฐาน และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

     อพวช. จึงได้ดำเนินงาน การบริการวิชาการ อพวช. (NSM Thailand Academy) โดยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพด้วยประสบการณ์ที่เข้มแข็งของอพวช. ในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การพัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การศึกษาและวิจัยรวมถึงการบริหารจัดการงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และการพัฒนาและจัดกิจกรรมสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบต่าง ๆ