เกี่ยวกับเรา

การบริการวิชาการ อพวช. (NSM Thailand Academy)


     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีภารกิจในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้ยุทธศาสตร์ “มุ่งสู่เสาหลักด้านการจัดการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพลเมือง” ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีมาตรฐาน และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

     อพวช. จึงได้ดำเนินงาน การบริการวิชาการ อพวช. (NSM Thailand Academy) โดยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพด้วยประสบการณ์ที่เข้มแข็งของอพวช. ในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การพัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การศึกษาและวิจัยรวมถึงการบริหารจัดการงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และการพัฒนาและจัดกิจกรรมสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบต่าง ๆ


เป้าหมาย

     อพวช. มุ่งส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของ อพวช. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจได้มีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดศักยภาพของตน พร้อมทั้งส่งเสริมองค์กรในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว


กลุ่มเป้าหมาย

     อพวช. ได้จัดทำหลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสู่มืออาชีพ สำหรับบุคลากรภายนอก โดยจัดแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

     กลุ่มที่ 1 ครู อาจารย์ นักการศึกษา

     สำหรับการเรียนรู้แนวทางและเครื่องมือในการสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียน และการพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้าน อาทิ การพัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบต่าง ๆ   

     กลุ่มที่ 2 ภัณฑารักษ์ นักปฏิบัติการในพิพิธภัณฑ์ และผู้บริหารพิพิธภัณฑ์

     สำหรับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์หรือหน่วยงานที่มีพื้นที่นิทรรศการในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ และการพัฒนากิจกรรมเสริมศึกษาในพิพิธภัณฑ์

     กลุ่มที่ 3 กลุ่มบุคลากรที่มีความต้องการเฉพาะด้าน

     สำหรับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะบุคลากรด้านต่าง ๆ โดยใช้ความเชี่ยวชาญและความชำนาญของนักวิชาการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นฐานในการพัฒนาหลักสูตร และเผยแพร่ความเชี่ยวชาญดังกล่าวสู่บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การจัดทำอนุกรมวิธาน การสตัฟฟ์สัตว์และการดูแลรักษา การวาดภาพพฤกษศาสตร์ และการจัดแสดงสัตว์สตัฟฟ์ด้วยรูปแบบไดโอรามา


หลักสูตรการให้บริการ

     อพวช. ได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับให้บริการแก่ผู้ที่สนใจและอยากต่อยอดความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ ด้วยความเชี่ยวชาญของ อพวช. โดยแบ่งเป็น 4 หมวดหลักสูตร ดังนี้

  • Natural Science หลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • Science Communication หลักสูตรการเรียนการสอนการสื่อสารวิทยาศาสตร์
  • Museum Management หลักสูตรการเรียนการสอนการจัดการพิพิธภัณฑ์
  • The 21st Century Skills หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้