กิจกรรมที่ผ่านไปแล้ว

บรรยากาศกิจกรรมและการอบรม

การจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management)

(ดูข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร)
วันที่จัดกิจกรรม : 5 - 7 สิงหาคม 2566
เวลา 9:00 - 16:00 น.
ห้องประชุมยูเรก้า อาคารสำนักงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
หมวดหมู่ :   Museum Management (Overall)
กลุ่มเป้าหมาย :
1. ภัณฑารักษ์ ผู้ปฏิบัติการในพิพิธภัณฑ์
2. นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ
3. ครู อาจารย์ นักการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Museum Management” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่สั่งสมมากว่า 30 ปี เพื่อเป็นแนวทางให้กับบุคลากรหรือหน่วยงานที่สนใจได้ศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างและสามารถใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมและการอบรม


วิดีโอบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมและการอบรม