Science Communication

หลักสูตรการเรียนการสอนการสื่อสารวิทยาศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สอนวิทย์ให้สนุกด้วยจรวดขวดน้ำ

27 - 28 มิถุนายน 2567

เวลา 8:30 - 17:00 น.

ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

หมวดหมู่ :   STEM Education

เอกสารประกอบ
1. โครงการอบรม สอนวิทย์ให้สนุกด้วยจรวดขวดน้.pdf
2. กำหนดการ สอนวิทย์ให้สนุกด้วยจรวดขวดน้ำ.pdf


รับเพียง 50 ท่าน เท่านั้น (ขณะนี้เหลือที่ว่างอีก 50 ท่าน)

ค่าลงทะเบียน

  • บุคคลทั่วไป 2800 บาท
  • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 2520 บาท

สาระสำคัญ
- แนวทางประยุกต์ใช้จรวดขวดน้ำในการสอน STEM และฟิสิกส์อย่างสนุกสนาน
- เข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาและค้นหาคำตอบด้วยหลักการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design Process: EDP)
- แนวทางการใช้วัสดุที่หาง่ายมาใช้ในจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
- พร้อมรับเกียรติบัตร


ดูรายละเอียดที่พัก คลิก

รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลการอบรมและกิจกรรม
บุรวัชร์  นาคสู่สุข
นักวิชาการ
กองวิจัยและบริการวิชาการ
โทร 02 577 9999 ต่อ 1496
E-mail burawat@nsm.or.th
ข้อมูลการอบรมและการลงทะเบียน
พิมพ์ผกา  ทรายข้าว
นักวิชาการ
กองวิจัยและบริการวิชาการ
โทร 02 577 9999 ต่อ 1492
E-mail pimphaka@nsm.or.th
การจองที่พักในเรือนพักนักวิทย์
กิตติศักดิ์  ภู่ศรีทอง
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม
โทร 02 577 9999 ต่อ 2123
E-mail kittisak@nsm.or.th