Museum Management

หลักสูตรการเรียนการสอนการจัดการพิพิธภัณฑ์

4 - 5 เม.ย. | 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุด้วยบริบทพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวการพัฒนาและออกแบบกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ

27 - 29 มี.ค. | 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการพิพิธภัณฑ์ 101 (Museums Management 101)

เรียนรู้เรื่องราวการจัดการพิพิธภัณฑ์อย่างครบวงจร จากผู้มีประสบการณ์จริงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

5 - 7 ส.ค. | 2566

การจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Museum Management” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่สั่งสมมากว่า 30 ปี เพื่อเป็นแนวทางให้กับบุคลากรหรือหน่วยงานที่สนใจได้ศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างและสามารถใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้

24 - 26 พ.ค. | 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วาดวิทย์พินิจพฤกษา (Botanical Illustrations)

วาดวิทย์พินิจพฤกษา (Botanical Illustrations) เพื่อสร้างความเข้าใจในลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอย่างถ่องแท้ รู้จักลักษณะที่สำคัญของพืช (ใบ ดอก และผล) ประกอบกับการลงมือฝึกปฏิบัติวาดภาพทางพฤษศาสตร์ที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ

กิจกรรมทั้งหมด